[fancy_box]Volumul 2, numărul 2, decembrie 2013
Coordonator: Conf.univ.dr. Mihaela V. Cărăuşan[/fancy_box]

[fancy_box][toggle title=”The Assessment of the Organizational Culture – Comparative Study Public Organizations vs. Companies”]
[button link=”http://cexa.eu/wp-content/uploads/RRA_2_2013_MCercel.pdf”]Deschide articol[/button]

In this article we intend to present the theoretical framework of a new tool for assessing the organizational culture of a company, an instrument better adapted to the Romanian business and social environment, by measuring simultaneously the individual cultural values modeled by the society that he belongs to and the cultural values modeled by the company where he is working. Such a model will provide an easy understanding of societal values’ influence on organizational culture, and of the discreet way in which organizational culture positively or negatively affects employee performance and, ultimately, the company itself.

Lecturer Mihai Ovidiu Cercel, PhD
[/toggle]

[toggle title=”Cultura organizaţională: factor – cheie al competitivităţii şi performanţei de la nivelul Consiliilor locale din România”]
[button link=”http://cexa.eu/wp-content/uploads/RRA_2_2013_CENicolescu.pdf”]Deschide articol[/button]

Într-o Europă Modernă, se impune o administrare tradiţională a intereselor şi problemelor colectivităţilor locale, bazată pe o cultură organizaţională orientată spre excelenţă şi performanţă, dar şi pe o corectă dimensionare a funcţiilor şi competenţelor instituţionale.
Cercetarea efectuată are drept scop identificarea şi explicarea factorilor care joacă un rol important în evaluarea şi schimbarea cu succes a culturii organizaţionale de la nivelul consiliilor locale din România.
Stadiul actual al analizei culturii organizaţionale de la nivelul consiliilor locale conturează un echilibru fragil între democraţia reprezentativă şi cea participativă, precum şi eforturile destul de scăzute din partea consiliilor de a stabili ecuaţia adecvată.

***

In a modern Europe, it is imperative to have a traditional administration of the interests and problems concerning local groups, based on an organizational culture focused on excellence and performance but also on a correct dimensioning of institutional functions and competences.
The research aim is to identify and explain the factors which play and important part in the successful assessment and change of the organizational culture across Romanian local councils.
The current status of the organizational culture assessment across the local councils reveal a fragile balance between the representative and participative democracy, as well as rather low effort of the councils to settle the right equation.

Lect.univ.dr. Cristina Elena Nicolescu[/toggle]

[toggle title=”Birocraţie şi cultura conformismului. Studiu de caz: asigurarea calităţii în învăţământul superior”]
[button link=”http://cexa.eu/wp-content/uploads/RRA_2_2013_MPaunescu.pdf”]Deschide articol[/button]

Universitățile pot fi considerate birocrații profesionale. Asigurarea calității educației se referă la optimizarea proceselor organizaționale interne în vederea creșterii calității serviciilor oferite de universitate. În România, ARACIS are atribuții în domeniul asigurării calității, printre care efectuarea evaluării calității programelor și instituțiilor de învățământ superior, dar și formularea/revizuirea standardelor de performanță pe baza cărora sunt realizate evaluările. Asigurarea calității devine o ceremonie, un ritual formalizat care presupune aplicarea acelorași rutine, legal prestabilite, în toate organizațiile furnizoare de învățământ superior, instituind o cultură a conformismului ce produce structuri birocratice izomorfe în sistemul național de învățământ superior. Soluțiile problemei sunt debirocratizarea, relativizarea standardelor astfel încât să fie asumate și internalizate niște principii generale și valori în sine. În felul acesta referința devin principiile și scopurile ultime ale educației și cercetării, evitându-se reificarea procedurilor și normelor.

***

Universities can be easily seen as professional bureaucracies. Quality assurance in education relates to enhancement of internal organizational process in order to improve the quality of programs provided by universities. The Romanian Agency for Quality Assurance in Higher Education (ARACIS) has powers in the field of quality assurance, including quality external evaluation of programs provided by higher education institutions, as well as drawing up standards and performance indicators. Quality assurance is rather a ceremony, a ritual involving the same practices, legally abided, within every organisation providing higher education programs. Solutions to such problem might be reducing bureaucracy, relativisation of the standards in order to claim and internalise some general principles and values. Hereby, the principles and objectives of education and research turn into standards, avoiding at the same time the reification of procedures and rules.

Conf.univ.dr. Mihai Păunescu[/toggle]

[toggle title=”Organizational culture: evaluation instruments”]
[button link=””]Deschide articol[/button]

 

Assoc.prof. Mihaela V. Cărăuşan[/toggle]

[/fancy_box]

[fancy_box]Volumul 2, numărul 1, iunie 2013
Coordonator: Lect.univ.dr. Crina R. Rădulescu[/fancy_box] [fancy_box][toggle title=”Scopul revizuirii constituţiei ar trebui să fie consolidarea democraţiei”]
[button link=”http://cexa.eu/wp-content/uploads/RRA_1_2013_IAlexandru1.pdf”]Deschide articol[/button]

The Consolidation of democracy, a purpose which can be reached by reviewing the Constitution, is the means by which we can build a welfare society, a non-aggressive society. The rights protection is the essential element of American democracy – it is very important in the United States, unlike Europe where the dominant element is liberal economics. The absence of a legal tradition causes the vision on economical and political liberalism, justifying state intervention. A considerable increase of the judicial powers would determine a consolidation of democracy and extending the competence for settling the exception of non-constitutionality would bring back the inter-war tradition. Romania is still governed by an obsolete system – an idea which leads to a new perception on the fight for your right.

Prof.univ.dr. Ioan Alexandru[/toggle]

[toggle title=” Societatea românească în faţa unei noi provocări – revizuirea constituţiei”]
[button link=” http://cexa.eu/wp-content/uploads/RRA_1_2013_CGilia_ATutuianu.pdf”]Deschide articol[/button]

Prin studiul nostru încercăm să oferim răspunsuri unor întrebări care au apărut odată cu declanşarea în anul 2013 a procesului de revizuire a Constituţiei României. Societatea românească se află din nou în faţa unui demers politic de reformare a cadrului constituţional românesc prin care se încearcă diminuarea sau eliminare disfuncţionalităţilor constituţionale apărute în cei 10 ani de la precedenta revizuire.
Procesul de revizuire a unei Constituţii este unul complex, cu implicaţii profunde la nivelul întregii societăţi. În dezbaterea publică, interogaţii cu privire la momentul ales pentru revizuire, la conţinutul modificărilor, la efectele acestora au primit răspunsuri diferite în funcţie de repondenţi. Am inventariat în studiul nostru o serie de răspunsuri date de specialişti, oameni politici, reprezentanţi ai societăţii şi am răspuns noi înşine la ele.

***

Through this study we will try to provide answers to questions that have arisen along with the Constitution revision process in 2013. The Romanian society is once again facing a political undertaking of constitutional framework revision through which the constitutional dysfunctions are to be diminished or eliminated. The Constitution revision process is complex and has serious implications for the whole society. During public debates, interrogations regarding the moment chosen for the revision, the content of the amendments, their effects have received different answers depending on the respondents. Answers given by specialists, politicians, representatives of society were enlisted in the current study and we as well answer to them.

Conf. univ. dr. Claudia Gilia

Conf. univ. dr. Adrian Ţuţuianu[/toggle]

[toggle title=”Romania’s Constitutional Revision Dilemmas”]
[button link=”http://cexa.eu/wp-content/uploads/RRA_1_2013_CRadulescu.pdf”]Deschide articol[/button]

The revision of any constitution at a given time responds to the needs of development of the society itself.
The revision of the Constitution is a function which is “negatively” delineated through substantial and procedural guarantees that restrict the revisionary legislator(Contiades, 2007). The strict Constitutions, among which lies the Romanian Constitution of 1991, explicitly provide for the special procedure for their revision and determine also a cluster of provisions that cannot be revised.

Lecturer Crina Ramona Rădulescu, PhD[/toggle]

[/fancy_box]

[divider]

ISSN 2284 – 9610

ISSN–L = 2284 – 9610